Inloggen

Algemene voorwaarden

Green People Recruitment stelt een of meerdere kandidaten aan je voor op basis van het beschikbare functieprofiel. Op het moment dat je geïnteresseerd bent in een kandidaat kun je deze via ons uitnodigen voor een gesprek. Hiermee ga je akkoord met onze leveringsvoorwaarden.

Artikel 1 Werkingssfeer

a. Werving & selectie voor directe indiensttreding is de opdracht waarbij Green People Recruitment één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij die opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van zo’n opdracht is sprake indien en zodra een door Green People Recruitment bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt.

b. Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Green People Recruitment geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als detacheringskracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.

c. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Green People Recruitment aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen vierentwintig maanden na die introductie - al of niet na intrekking van de opdracht in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.

d. Als de opdrachtgever of een aanverwant bedrijf binnen 24 maanden na onze aanbieding de kandidaat schriftelijk of mondeling een arbeidsovereenkomst aanbiedt, zonder Green People Recruitment hier binnen 14 dagen na contractaanbieding van op de hoogte te stellen, zal Green People Recruitment 4 maandsalarissen excl. BTW in rekening brengen voor de gemaakte kosten.

e. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Green People Recruitment geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 2 Honorarium

a. Per vacature wordt een startfee in rekening gebracht. Bij een succesvolle plaatsing wordt de startfee in mindering gebracht op de eindfactuur.

b. Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt door Green People Recruitment aan opdrachtgever een honorarium van 25% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

c. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, zoals de door Green People Recruitment aangedragen kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen. Dit jaarsalaris wordt ook in het geval van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan één jaar gebaseerd op een volledige werkweek en een vol jaar.

d. Indien alle partijen hier mee instemmen kan de kandidaat ook via Green People Recruitment op uitzendbasis bij de opdrachtgever werken. De opdrachtgever kan de kandidaat na 6 maanden (1040 uur) eventueel kosteloos overnemen. De kosten bedragen een vaste factor x het bruto uurloon.

Artikel 3 Overige kosten

De opdrachtgever is, buiten de startfee en het honorarium bij succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan Green People Recruitment verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen Green People Recruitment en de opdrachtgever zijn gemaakt.

Artikel 4 Informatieplicht

De opdrachtgever is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Green People Recruitment de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Green People Recruitment geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Green People Recruitment gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid

Green People Recruitment is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Green People Recruitment geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk. Green People Recruitment aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door Green People Recruitment is aangedragen.

Artikel 6 Geheimhouding

Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Green People Recruitment voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green People Recruitment aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan Green People Recruitment een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Green People Recruitment om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Facturering en betaling

a. Het honorarium bij een werving & selectieopdracht wordt aan de opdrachtgever gefactureerd14 (veertien) dagen na het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst.

b. De betalingstermijn van door Green People Recruitment verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens Green People Recruitment op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

c. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Green People Recruitment een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend.

Artikel 8 Rechtskeuze en geschillen

De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Green People Recruitment worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen - zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank in Roermond bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Green People Recruitment B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.